Apeluri propuneri proiecte POCU

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ – INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU

LANSEAZĂ

APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GAL IDD Bacau /2020/5/1/OS5.1

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ – INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020.

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestui apel, fișele de proiecte trebuie să se încadreze în:

 • Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
  • Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
  • Obiectiv tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
  • Prioritate de investiții 9.vi. Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității
  • Obiectivul specific 5.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
 • Strategia de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău
 • Obiectiv specific 5: POSIBILITĂŢI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PERSOANE
 • Obiectiv specific 6: OPORTUNITĂŢI DE EDUCAŢIE ŞI PERFORMANŢĂ PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PERSOANE
 • Obiectiv specific 7: CARTIERE DESERVITE ÎN MOD ECHILIBRAT DE SERVICII PUBLICE

Prezentul apel este cu termen limită de depunere


Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte
        01 martie 2020, ora 08:00;
Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte 16 aprilie 2020, ora – 16:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul Asociației ”GAL IDD Bacău, din str. Ciprian Porumbescu, nr.5, Cartierul Izvoare, Bacău, jud Bacău

Interval orar depunere fișe de proiecte: 8:00 – 16:00

Bugetul apelului

La nivel de fișă de proiectvaloare minimă a asistenței finaciare nerambursabile este de 100 000 euro.

La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte este de 2.200.000 euro, respectiv:Denumire apel de proiecte
Tip interventie Alocare financiară maximă (euro)


Apel 1 M7.2 Construirea de noi dotări comunitare care să deservească populaţia din zonă


I16 Furnizarea de servicii in centrul comunitar integrat medico-social
475.000


Apel 2 M6.1 Creşterea nivelului de educaţie în rândul populaţiei dezavantajate M6.2 Acordarea de sprijin financiar pentru finalizarea studiilor M7.1 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale care să deservească populaţia din zonă M7.2 Construirea de noi dotări comunitare care să deservească populaţia din zonă
I9 Stimularea participării în cadrul proiectelor de tip “A doua şansă” pentru toate categoriile de persoane dezavantajate prin campanii de informare şi oferirea de pachete integrate (transport, masă, rechizite), inclusiv monitorizarea parcursului acestora 100.000
I10 Oferirea de pachete integrate de ajutoare copiilor din comunităţile dezavantajate pentru a putea continua şi finaliza învăţământul obligatoriu, inclusiv monitorizarea parcursului acestora 100.000
I12 Furnizarea de servicii socio – educaţionale în cadrul centrului O şcoală pentru toţi 300.000
I14 Mediere personalizată în şcoli în vederea eliminării discriminării şi a segregării, cu accent pe antrenarea copiilor în activităţi interculturale motivaţionale de educaţie alternativă, inclusiv campanii de conştientizare 375.000


Apel 3 M5.1 Creşterea angajabilităţii persoanelor dezavantajate M5.2 Crearea şi promovarea oportunităţilor de angajare pentru persoanele dezavantajate
I6 Cursuri de calificare şi recalificare a forţei de muncă, inclusiv calificare pentru persoanele cu dizabilităţi 450.000
I8 Crearea de locuri de muncă protejate pentru persoanele cu dizabilităţi, mame, persoane vârstnice, etc. în cadrul întreprinderii sociale de inserţie şi promovarea acestora prin intermediul unei campanii de informare 400.000

Ce finanțează apelul:

Fișele de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile :

– domeniul ocupării forței de muncă: sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu;

– domeniul dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale: sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale);

– domeniul educației: sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație – educația timpurie (de nivel antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin acordarea unor pachete integrate;

– domeniul locuire: sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;

– domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementarea actelor persoanelor din grupul țintă (acolo unde este cazul);

– domeniul combaterii discriminării și a segregării: campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării, acțiuni de implicare activă și voluntariat a/al membrilor comunității pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate.

Cine poate solicita finanțare:

Pentru OS 6 și OS 7

M 6.1 Creşterea nivelului de educaţie în rândul populaţiei dezavantajate

M 6.2 Acordarea de sprijin financiar pentru finalizarea studiilor

M 7.1 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale care să deservească populaţia din zonă

M 7.2 Construirea de noi dotări comunitare care să deservească populaţia din zonă

 • Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;
 • Furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă şi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă privaţi acreditați în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
 • Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Angajatori – persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru OS. 7

M 7.2 Construirea de noi dotări comunitare care să deservească populaţia din zonă

 • Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;
 • Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;
 • Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL, conform Orientărilor GAL.

Pentru OS 5

M 5.1 Creşterea angajabilităţii persoanelor dezavantajate

M 5.2 Crearea şi promovarea oportunităţilor de angajare pentru persoanele dezavantajate

 • OS. 5 – Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu furnizori de formare profesionala în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională, furnizori de servicii de mediere si mediere electonica.
 • OS 5- Entitati private (ONG/societati comerciale) furnizori de formare profesionala în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională, furnizori de servicii de mediere si mediere electonica

Aceste ghiduri se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POCU 2014-2020, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

GHIDURILE SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ – INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC

 • Ghid masura 5.1 si 5.2 POCU.doc
 • Ghid M6.1+M6.2+M7.1+M7.2 POCU.doc
 • Ghid 7.2 POCU.doc

Anexa 1_Indicatori.docx

Anexa 2_Criteriile de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii_masura 4.docx

Anexa 3_Criterii de evaluare si selectie.docx

Anexa 4 Cadru legal aplicabil .docx

Anexa 5_Declaratie de angajament.doc

Anexa 6_Declaratie privind eligibilitatea TVA.doc

Anexa 7_Declaratie dubla finantare.doc

Anexa 8_Declaratie eligibilitate.doc

Anexa 9_Fisa propunere de proiect POCU.docx

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email iddgalbacau@gmail.com Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet https://galbacau.ro/ pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.


Ghid 7.1 si 7.2 POR

Ghid 7.2

Ghid M6.1+ M6.2+M7.1+M7.2

Ghid masura 5.1 si 5.2

posted at 27.01.2020