Slideshow shadow

Acasa

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară nr.5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;
Obiectivul specific 1 : Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă,
prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;

Titlul proiectului:

Sprijin pentru funcționarea GAL IDD Bacău în scopul implementării
Strategiei de Dezvoltare Locală, SMIS 123729

Contract: POCU/390/5/1/123729

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene  sau Guvernului României

Scopul proiectului – Implementarea măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală, selectată în cadrul etapei II – Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL), conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020 și atingerea următoarelor obiective:
Obiective general proiect
Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM Izvoare, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.
Se propune o abordare integrată în vederea soluționării problemelor locale identificate la nivelul SDL din municipiului Bacău, prin dezvoltarea de activități multisectoriale, destinate combaterii sărăciei și excluziunii sociale: creșterea participării pe piața muncii, a îmbunătățirii nivelului educațional, creșteri accesului la serviciile sociale, îmbunătățirii condițiilor de locuire și reabilitării spatiilor urbane, etc. Caracterul integrat al măsurilor este respectat și prin consultarea, implicarea și participarea activă a comunității, considerată valoroasă pentru dezvoltarea și responsabilizarea acesteia. Proiectul și respectiv implementarea SDL va genera efecte pozitive pe termen lung, urmărind reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM Izvoare, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viată și creșterea economică în teritoriul SDL.

Proiectul se va implementa în Regiunea Nord Est, în județul Bacău, municipiul Bacău în teritoriul SDL care este localizat în zona sud-estică a Municipiului Bacău. Acest municipiu îndeplinește cerința referitoare la populația de peste 20 000 de locuitori (are 144 307 de locuitori), iar populația zonei analizate este de 21 764 de locuitori. Astfel, se respectă dimensiunea teritoriului vizat. În ceea ce privește coerența specifică DLRC, delimitarea s-a realizat pe baza prevederilor Planului Urbanistic General (PUG), decizia cu privire la limite aparținând GAL-ului, având la bază o analiză diagnostic a nevoilor și problemelor pe care încearcă să le elimine. Delimitarea teritoriului SDL urmărește unitățile teritoriale de referință (UTR) și s-a realizat pe limitele de proprietate, ținând cont inclusiv de limita administrativă a orașului, unde a fost cazul. Astfel, limita la nord este axul străzii Milcov, între Calea Mărășești şi Strada Izvoare. La vest, limita este definită de B dul Republicii / Calea Mărășești. Limita sud-vestică este dată de calea ferată, magistrala CF 500. La est, înspre sud, limita se suprapune cu cea a UTR-ului din PUG care include ZUM Izvoare (limita dintre zona de locuire și zona industrială S.C.C.E.T. Bacău). În partea de nord-vest limita SDL este dată de intravilanul propus prin PUG Bacău şi râul Bistrița. În cadrul teritoriului SDL sunt delimitate perimetrele care corespund zonelor cu caracter distinct: ZUM Izvoare, Zona Distinctă Letea – dezavantajată pe capital uman și locuire, Zona Distinctă 1 – cartier de locuire cu dotări de proximitate și Zonele Distincte 2,3 și 4 – zone industriale nelocuite. Delimitarea clară al fiecărei zone este detaliată în ANEXA 1.
Justificarea pentru care Zona Urbană Marginalizată Izvoare, este inclusă în teritoriul SDL şi constă în următoarele motive: zona este înconjurată de zone industriale și o haldă de fosfo-gyps, are acces dificil la restul orașului (calea ferată reprezintă o limita fizică), lipsa dotărilor de proximitate și a serviciilor publice în teritoriu, numărul mare de persoane defavorizate, condiții precare de locuire și calitate scăzută a vieții alături de o locuire individuală cu caracter rural. Zona Distinctă Letea este înconjurată de zone industriale, are acces dificil la restul orașului (delimitat de calea ferată), nu este deservită de dotări de proximitate și de servicii publice și include un număr mare de persoane vârstnice, cu boli cronice sau dizabilități. Zona Distinctă 1 are o densitate ridicată , de 300-463 locuitori/ha și beneficiază de dotări de proximitate și servicii publice, care deservesc inclusiv ZUM Izvoare și cartierul Letea. Este despărțită de ZUM Izvoare prin zona cu unități industriale și calea ferată. Zonele Distincte 2,3 și 4 fragmentează țesutul de locuire, contribuind la izolarea fizică a acestora de restul orașului. Peisajul industrial în curs de degradare influențează în mod negativ percepția asupra zonei, încurajând totodată sentimentul de nesiguranță. Cele două zone industriale majore au nevoie de o atenție sporită deoarece prezintă un potențial ridicat pentru a fi supuse unui proces de conversie și chiar de reorganizare pentru localizarea de noi activități industriale și alte dotări importante. Este nevoie ca infrastructura de transport și cea tehnico-edilitară să fie extinse.
Măsurile care urmează să fie implementate pe baza Strategiei de Dezvoltare Locala vor contribui la rezolvarea problemelor cu care se confrunta comunitatea. Pentru a soluționa aceste probleme, este nevoie de susținerea parteneriatului format în cadrul Asociației GAL IDD Bacău. In acest fel, se va utiliza mecanismul DLRC, o noțiune utilizata de Comisia Europeana pentru a descrie o abordare care inversează politica de dezvoltare tradiționala „de sus in jos”. Rolul Asociației GAL IDD Bacău este de a pune in aplicare strategia de dezvoltare integrata elaborată și aprobată in primele două etape din cadrul mecanismului de implementare al DLRC . Strategia a fost concepută astfel încât sa valorifice punctele forte sau „atuurile” sociale, de mediu și economice ale comunității. Pentru crearea unui cadru social stabil, care inspiră siguranță și creează oportunități de dezvoltare personală, astfel încât fiecare familie să își poată crea un echilibru economic și social este nevoie de implicarea tuturor actorilor locali într-un parteneriat cu obiective și scop comune, care să satisfacă nevoile comunității. Este cunoscut faptul ca operatorii economici au nevoie de forța de munca calificata, aptă pentru a avea profit și a se putea dezvolta și de cealaltă parte societatea civilă se confrunta cu imposibilitatea de a se încadra în câmpul muncii conform calificărilor. Multi din cei ce locuiesc in zonele urbane marginalizate s-ar putea transforma din dependenți de beneficii sociale, în persoane integrate, calificate și cu satisfacția că sunt egali cu majoritatea membrilor comunității. Cadrul legislativ permite facilitați care ar putea capta interesul operatorilor economici de a asimila noi angajați care prezintă anumite deficiente și care provin din mediu dezavantajat. Alegerea rezolvării problemei prin utilizarea mecanismului DLRC se poate explica prin complexitatea problemelor și caracterul multi sectorial al lor, necesitatea implementării SDL care cuprinde soluții integrate destinate creșterii participării pe piața muncii, îmbunătățirii nivelului educațional, creșterea accesului la serviciile sociale, îmbunătățirea condițiilor de locuire, reabilitarea spatiilor urbane.

Durata proiect (luni)
0

6.2. Lista indicativă de intervenții