Sumar executiv

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) descrie o abordare a dezvoltării locale de jos în sus, în care comunitatea preia controlul și formează un parteneriat local ce elaborează și pune în aplicare o strategie de dezvoltare integrată pentru rezolvarea provocărilor și valorificarea potențialului local. În acest scop, parteneriatul beneficiază de finanțare pe termen lung și deține puterea de decizie cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile. Astfel, cel mai important avantaj al abordării DLRC constă în faptul că strategiile sunt concepute și proiectele sunt selectate de entitățile locale, iar membrii comunității, reprezentanții societății civile și ai mediului de afaceri și autoritățile locale devin parteneri activi și promotori ai dezvoltării locale. Acest fapt este relevant și important, înregistrând deja câteva exemple de succes în comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău.

Parteneriatul din Municipiul Bacău include 14 membri, iar organizarea și extinderea GAL (de la 11 membri inițial) s-a realizat prin colaborarea eficientă dintre autoritățile locale care solicită sprijinul pregătitor, parteneriatul inițial, personalul administrativ GAL, facilitatorul comunitar și specialistii în programe de dezvoltare comunitară. GAL respectă principiul conform căruia autoritățile publice sau orice alt grup (sector public, privat, societate civila, comunitate marginalizata) nu dețin mai mult de 49% din drepturile de vot, 51% din drepturile de vot aparțin sectorului non-public, iar cel puțin 20% dintre membrii CD sunt reprezentanți ai ZUM.

Teritoriul vizat de prezenta SDL este localizat în zona sud-estică a Municipiului Bacău. Delimitarea acestuia s-a realizat pe baza prevederilor Planului Urbanistic General (PUG), în funcție de unitățile teritoriale de referință (UTR), limitele de proprietate și limita administrativă a orașului. Decizia cu privire la delimitarea finală a teritoriului a aparținut GAL-ului, având la bază analiza-diagnostic a nevoilor și problemelor locale. În cadrul teritoriului SDL s-a delimitat Zona Marginalizată (ZUM) Izvoare, cea mai extinsă zonă cu probleme socio-economice din oraș, unde se concentrează cele mai numeroase și acute provocări de dezvoltare locală.

Zona Urbană Marginalizată Izvoare prezintă o problematică complexă ce a condus la situația de marginalizare: este înconjurată de zone industriale și o haldă de fosfo-gyps, are acces dificil la restul orașului (calea ferată reprezintă o limita fizică), lipsa dotărilor de proximitate și a serviciilor publice în teritoriu, numărul mare de persoane defavorizate, condiții precare de locuire și calitate scăzută a vieții alături de o locuire individuală cu caracter rural. Peisajul industrial din vecinătate, în curs de degradare, influențează în mod negativ percepția asupra zonei, sporind totodată sentimentul de nesiguranță. În plus, percepția generală a locuitorilor Municipiului Bacău asupra zonei este una negativă, contribuind la segregarea acesteia și reclamând intervenții care să contribuie la creșterea capitalului simbolic. Pentru validarea ZUM s-au calculat și analizat indicatorii reprezentativi referitori la capital uman, ocuparea forței de muncă și locuire. S-a constatat o situație de excluziune socială din cauza concentrării mari de persoane cu capital uman scăzut (nivel scăzut de educație, număr mare de membri în gospodărie), a nivelului scăzut de ocupare în sectorul formal şi a condițiilor precare de locuire, datorate nesiguranței locative. Întrucât nu s-a întrunit procentul de 10% romi din totalul populaţiei comunităţii respective, ZUM este de tip non-roma. Validarea și analiza zonei s-a făcut în mod partiipativ, în baza chestionarelor (aplicate în cadrul comunității), a focus grupurilor organizate, și a colectării de date de la instituțiile locale

În colaborare cu comunitatea și actorii locali relvanți, GAL a identificat principalele domenii în care se manifestă problemele de dezvoltare locală: infrastructură, mobilitate urbană, locuire, spații publice urbane, ocupare, educație, acces la servicii, comunitate și imagine publică. În funcție de aceste domenii au fost stabilite obiective specifice, după cum urmează:

TERITORIU DESERVIT ÎN ÎNTREGIME DE INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ DE CALITATE

CARTIERE RECONECTATE LA ORAŞ PRIN INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT PERFORMANTĂ

LOCUIRE DE CALITATE ACCESIBILĂ PENTRU TOATE PERSOANELE

SPAŢII PUBLICE URBANE MODERNE ŞI SIGURE, DESTINATE TUTUROR CATEGORIILOR DE UTILIZATORI

POSIBILITĂŢI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PERSOANE

OPORTUNITĂŢI DE EDUCAŢIE ŞI PERFORMANŢĂ PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PERSOANE

CARTIERE DESERVITE ÎN MOD ECHILIBRAT DE SERVICII PUBLICE

MEDIU URBAN ATRACTIV CARE FAVORIZEAZĂ FORMAREA DE COMUNITĂŢI PROACTIVE

Au fost identificate măsuri pentru fiecare problemă evidențiată de analiza diagnostic, prin consultarea tuturor părților interesate de la nivel local: sectorul public, sectorul privat, societatea civilă și comunităţile din teritoriul SDL, precum și din recomandările experților care au realizat Studiul de referință reprezentativ la nivelul populației din teritoriul SDL.

Măsurile din teritoriu SDL sunt gândite pentru a reduce numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM Izvoare, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. Totodată, având în vedere caracterul periferic al ZUM, mare parte a măsurilor propuse sunt orientate către diminuarea fenomenului de segregare cu care se confruntă locuitorii din zona Izvoare și teritoriile învecinate, aceste măsuri vizând toate domeniile de intervenţii. Abordarea integrată a SDL asigură complementaritatea între intervenţiile hard şi intervenţiile soft, distribuindu-se unitar la nivelul teritoriului SDL. Prin urmare, acestea prevăd, pe de o parte, intervenții de tip hard ce presupun creșterea calității vieții prin deservirea cu servicii publice de calitate a tuturor locuitorilor din teritoriul SDL, iar pe de altă parte, crearea unor programe cu caracter social care să asigure relevanța serviciilor publice pentru toate categoriile de utilizatori.

În contextul Municipiului Bacău și al teritoriului SDL descris anterior, cel mai important aspect al implementării mecanismului DLRC constă în animarea și mobilizarea comunității, prin implicarea cetățenilor în „co-crearea” politicii de dezvoltare locală. Mecanismele de participare și-au arătat succesul prin participarea numeroasă la întâlnirile de lucru și creșterea progresivă a încrederii membrilor comunității de a participa la dialog. Totodată, s-au creat așteptări cu privire la proiectele viitoare, în contextul în care a trecut o perioadă lungă de timp de când municipalitatea a implementat proiecte de dezvoltare în zonele dezavantajate și marginalizate din teritoriul SDL (Izvoare, Letea, zona industrială). Astfel, dacă la primele întâlniri membrii comunității au fost neîncrezători cu privire la finalitatea strategiei și implementarea unor proiecte reale, până la finalul procesului de elaborare au devenit actori activi în definirea soluțiilor și propunerilor.

Prin implicarea în procesul de planificare, membrii comunității au dezvoltat capacitatea de a acționa și de a propune inițiative constructive, dobândind un sentiment de identitate locală și de mândrie, precum și de apropriere a activităților desfășurate și de responsabilizare. Acestea constituie elemente importante pentru sustenabilitatea intervențiilor după finalizarea perioadei de finanțare DLRC. Totodată, participarea la discuții de la egal la egal creează legături și încredere între cetățeni, întreprinderi, instituții publice și grupuri de interese sectoriale locale, contribuind la dezvoltarea capitalului social care, după cum arată analiza, înregistrează un nivel destul de redus în teritoriul SDL și ZUM.

Pe de altă parte, abordarea participativă și partenerială propusă asigură adaptarea soluțiilor la nevoile locale, într-un mecanism mai flexibil comparativ cu abordarea tradițională de sus în jos, parteneriatele putând fi gestionate prin eforturile părților interesate. De asemenea, activitățile sprijinite în cadrul DLRC nu trebuie sa fie legate de măsurile standard descrise în programe, atât timp cât sunt coerente cu obiectivele generale. Mai mult, nu este necesar să se stabilească linii de delimitare stricte între fonduri, ci se încurajează complementaritatea, abordarea fiind una sustenabilă pe termen mediul și lung.

Totodată, DLRC se bazează pe legăturile dintre sectoare și actori în moduri care au efecte multiplicatoare asupra dezvoltării locale și asupra programelor generale. Astfel, prezenta strategie DLRC a fost elaborată în complementaritate cu celelalte programe de dezvoltare locală/ urbană ale Municipiului Bacău – Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU) și Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD), cu planurile și strategiile județene, regionale, naționale și europene relevante. Prin urmare, SDL devine un nou instrument al municipalității și partenerilor, coerent cu politica de dezvoltare locală, dar având avantajul că permite luarea în considerare și abordarea sectorială a dezvoltării socio-economice în context local, cu mobilizarea tuturor politicilor și actorilor relevanți. Astfel se depășesc numeroase tipuri de limitări sau bariere pentru dezvoltarea locală, inclusiv: între diferite departamente și/ sau instituții publice; între organizațiile locale publice, private și ale societății civile; între instituțiile locale și cele de nivel mai înalt precum administrațiile regionale și naționale și universități; între zonele cu probleme și zonele dezvoltate ale orașului.

Nu în ultimul rând, DLRC vizează inovarea și obținerea de rezultate care aduc schimbări de durată. Primul pas, deja realizat, a implicat consolidarea capacităților și a resurselor comunităților locale pentru ca aceasta să preia inițiativa. S-au creat astfel premisele pentru o serie de investiții la scară medie, care vor rezolva o serie de probleme de bază ale comunității, creând totodată cadrul pentru inovarea și dezvoltarea ulterioară. Totodată, abordarea participativă, implicând mai multe părți interesate, a condus la un alt mod de a privi provocările, bazat pe „cerere” sau pe „necesități”, creând legături între experiența utilizatorilor și cunoștințele mai specializate ale diferitelor tipuri de furnizori. În urma consultării, dincolo de proiectele „clasice” de infrastructură și servicii, s-au propus idei inovatoare în contextul Municipiului Bacău – întreprindere socială, servicii integrate inovatoare, care, dacă își vor dovedi succesul, pot antrena fonduri suplimentare private și publice.