Apeluri propuneri proiecte POR

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ – INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU

LANSEAZĂ

APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POR/GAL IDD Bacau /2020/9/1/OS9.1

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ – INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestui apel, fișele de proiecte trebuie să se încadreze în:

 • Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Axa prioritară 9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban,
 • Prioritate de investiții 9.1. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
 • Obiectivul specific 9.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate
 • Strategia de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău
 • Obiectiv specific 1 TERITORIU DESERVIT ÎN ÎNTREGIME DE INFRASTRUCTURĂ EDILITARĂ DE CALITATE
 • Obiectiv specific 3 LOCUIRE DE CALITATE ACCESIBILĂ PENTRU TOATE PERSOANELE
 • Obiectiv specific 4 SPAŢII PUBLICE URBANE MODERNE ȘI SIGURE, DESTINATE TUTUROR CATEGORIILOR DE UTILIZATORI
 • Obiectiv specific 5 POSIBILITĂŢI DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PERSOANE

Prezentul apel este cu termen limită de depunere


Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte
        01 martie 2020, ora 08:00;
Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte
16 aprilie 2020, ora – 16:00

Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul Asociației ”GAL IDD Bacău”, din str. Ciprian Porumbescu, nr.5, Cartierul Izvoare, Bacău, jud Bacău

Interval orar depunere fișe de proiecte: 8:00 – 16:00

Bugetul apelului

La nivel de fișă de proiectvaloare minimă a asistenței finaciare nerambursabile este de 50.000 euro.

La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte este de 4.600.000 euro, respectiv:


Denumire apel de proiecte


Tip interventie
Alocare financiară maximă (euro)
Apel 1 MASURA 1.2 EXTINDEREA INFRASTRUCTURII EDILITARE ÎN ZONELE NEDESERVITE I1. Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare
1.200.000
Apel 2 MASURA 5.2 CREAREA ŞI PROMOVAREA OPORTUNITĂŢILOR DE ANGAJARE PENTRU PERSOANELE DEZAVANTAJATE
I2. Reabilitarea locuinţelor sociale și colective, cu accent pe reabilitare specială pentru persoanele dezavantajate
1.200.000
Apel 3
MASURA 3.1 CREAREA/ REABILITAREA LOCUINŢELOR SOCIALE PENTRU PERSOANELE DEZAVANTAJATE
I3. Asigurarea iluminatului şi a supravegherii spaţiului public
50.000
I4. Amenajarea de parcuri şi spaţii de joacă pentru copii, inclusiv teren de sport la centrele O școală pentru toți și viitorul Centru integrat medico-social
100.000
I5. Crearea unui spaţiu public urban care să permită desfăşurarea de evenimente în aer liber
200.000
I7. Crearea unei întreprinderi sociale de inserţie care să asigure locuri de muncă incluzive (incl. tineri, femei, persoane cu dizabilităţi etc.)
200.000
Apel 4 MASURA 7.1 REABILITAREA ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE CARE SĂ DESERVEASCĂ POPULAŢIA DIN ZONĂ MASURA 7.2 CONSTRUIREA DE NOI DOTĂRI COMUNITARE CARE SĂ DESERVEASCĂ POPULAŢIA DIN ZONĂ I11. Dezvoltarea centrului O şcoală pentru toţi care conţine şi clase primare
800.000
I15. Crearea unui centru integrat socio-medical care să ofere servicii specializate în acord cu nevoile comunităţii 850.000

Ce finanțează apelul:

Fișele de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele domenii eligibile :

 • investiţiile in infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • investiţii in infrastructura de sanatate, servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-sociala;
 • investiţii in infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unitaţi de invaţamant preuniversitar (creşe, gradiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
 • investitii in amenajari ale spatiului urban degradat al comunitatii defavorizate respectiv: constructia / reabilitarea / modernizarea cladirilor pentru a gazdui diferite activitati sociale, comunitare, culturale, agrement si sport etc.;
 • crearea/reabilitarea/modernizarea spatiilor publice urbane (strazi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilitatilor publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale si comerciale, etc.);
 • construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii intreprinderilor de economie sociala de inserţie.

Cine poate solicita finanțare:

Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu definite conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare (APL-uri), ca membru in GAL-ul constituit pentru implementarea SDL.

Întreprinderi de economie socială de inserţie, în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârea Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. (Masura 5.2)

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

GHIDURILE SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ – INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC

 • GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 1.2 EXTINDEREA INFRASTRUCTURII EDILITARE ÎN ZONELE NEDESERVITE – Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare
 • GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 3.1 CREAREA/ REABILITAREA LOCUINŢELOR SOCIALE PENTRU PERSOANELE DEZAVANTAJATE – Reabilitarea locuinţelor sociale și colective, cu accent pe reabilitare specială pentru persoanele dezavantajate
 • GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 4.1 CREȘTEREA SIGURANŢEI ÎN SPAŢIUL PUBLIC; MASURA 4.2 MODERNIZAREA SPAŢIILOR PUBLICE ȘI A DOTĂRILOR SPORTIVE
 • GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 5.2 CREAREA ȘI PROMOVAREA OPORTUNITĂŢILOR DE ANGAJARE PENTRU PERSOANELE DEZAVANTAJATE

Anexa 1 – Grila de verificare a conformităţii administrative si a eligibilitatii

Anexa 2 – Grila de evaluare tehnica si financiara

Anexa 3 – Fisa de proiect

Anexa 4 – Tabel centralizator numere cadastrale

Anexa 5 – Lista echipamente lucrari/servicii

Anexa 6 – Declaratie de angajament

Anexa 7 – Declaratie privind eligibilitatea TVA

Anexa 8 – Declaratie privind evitarea dublei finantari

Anexa 9 – Declaratie de eligibilitate

Anexa 10 – Incadrare in standardul de cost

Anexa 11 – Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 12 – Acordul de parteneriat

Anexa 13 – Declaraţie privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare si selectie

Anexa-14-Declaratie_IMM

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email iddgalbacau@gmail.com Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet https://galbacau.ro/ pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.


Ghid 1.2 POR

Ghid 3.1 POR

Ghid 4.1 POR

Ghid 5.2 POR minimis

posted at 27.01.2020