ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT

ianuarie 30, 2024 în Comunicate de presa de adminsite

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT – „Sprijin pentru funcţionarea GAL IDD Bacău în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală” cod SMIS 123729

În luna decembrie 2023 s-a finalizat implementarea proiectului „Sprijin pentru funcţionarea GAL IDD Bacău în scopul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală” cod SMIS 123729, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020 Axa prioritară 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Prioritatea de investiții: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;

Obiectiv General : Obiectivul general al proiectului consta în reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala în ZUM Izvoare, alaturi de îmbunatatirea calitatii vietii, cresterea coeziunii sociale, îmbunatatirea mediului de viata si cresterea economica în teritoriul SDL.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 64 luni – respectiv de la 03.09.2018 până la 31.12.2023.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. OS1. îmbunatatirea capacitatii GAL de a gestiona si implementa în mod eficient si eficace SDL;

2. OS2. Asigurarea unui sprijin logistic pentru functionarea Asociatiei GAL IDD Bacau, inclusiv cheltuieli de functionare, costurilelegate de organizarea de reuniuni, întâlniri si evenimente, asigurarea materialelor consumabile si de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC si soft-uri specializate necesare desfasurarii eficiente a activitatii;

3. OS3. Cresterea gradului de informare a beneficiarilor, a potentialilor beneficiari si a membrilor comunitatii vizate de SDL;

4. OS4 Sprijinirea Asociatiei GAL IDD Bacau

Beneficiar: Asociația GAL IDD Bacău

Rezultate atinse în perioada de referință:

  • Au fost implementare trei proiecte POCU, care au beneficiat de sprijin din partea GAL IDD Bacau

Valoarea totală a proiectuluia fost de 1.395.750,00 lei

Date de contact: iddgalbacau@gmail.com

“Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”